Hệ Thống Kinh Mạch

11:21 20/07/2021

Danh Hiệu Kinh Mạch 10

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp nhấn F1 -  Chọn Kinh Mạch - Chọn Nâng Cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Kinh mạch

Tiền xu

Bát Mạch Đơn

Tỷ lệ thành công %

Cấp 1 5 1000 100
Cấp 2 10 1000 100
Cấp 3 15 2000 60
Cấp 4 20 5000 50
Cấp 5 25 10000 40
Cấp 6 30 15000 30
Cấp 7 35 20000 20
Cấp 8 40 30000 15
Cấp 9 45 40000 10
Cấp 10 50 50000 5

Lưu Ý:

  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp