Hệ Thống Vận Tiêu

14:53 20/07/2021

I.NPC Liên Quan

Di chuyển đến nơi Vận Tiêu

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng

1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )
  • Làm mới tiêu xa cần 2 Tiền Xu
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

Phần Thưởng

(Cướp Xe tiêu)

1 Tỷ kinh nghiệm
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần
5 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

 

250 Mảnh Ghép Ấn
250 Mảnh Già Lam Kinh
25 Chiến Thần

2 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

2 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần

10 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

500 Mảnh Ghép Ấn
 500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần

5 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

3 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Ghép Ấn
2000 Mảnh Già Lam Kinh
200 Chiến Thần
20 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

1 Bảo Thạch Cấp 1-5

1 Đầu Ngựa
Có cơ hội nhận được: Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

 1000 Mảnh Ghép Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần

10 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

5 Tỷ kinh nghiệm
 5000 Mảnh Ghép Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Chiến Thần
50 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

1 Bảo Thạch Cấp 1-5

2 Đầu Ngựa

Có cơ hội nhận được: Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

2500 Mảnh Ghép Ấn
2500 Mảnh Già Lam Kinh
250 Chiến Thần

25 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

1 Đầu Ngựa

III. Bản Đồ Vận Tiêu

Tại dịch trạm 1 - 2 có thể làm mới tiêu xa 1 lần, cần 2 Tiền Xu để làm mới

Tiêu sau khi làm mới có thể cao hoặc thấp hơn tiêu hiện tại.


Nơi nhận tiêu xa

Nơi Làm mới tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá 5 phút  xe tiêu sẽ biến mất