Trận Pháp

15:55 20/07/2021

I.Cách Mua Trận Pháp

Mua Tại Npc Cửa Hàng

Giá 200 Thẻ tích lũy sự kiện

II.Các Loại Trận Pháp