Chiến Trường Ấn

14:25 20/07/2021

I. NPC liên quan

  • Đến Sứ Giả Cửa Hàng - Shop Chiến Trường Ấn

II. Hình Ảnh 

Quan Ấn

Cấp 

Giá ( Chiến Thần )

Trí Sự

Cấp 1

1000

Tư Mã

Cấp 2

2000

Thái Thú

Cấp 3

3000

Thiếu Khanh

Cấp 4

4000

Thượng Khanh

Cấp 5

5000

Quốc Công

Cấp 6

10000

Thừa Tướng

Cấp 7 15000

Hoàng Đế

Cấp 8 20000 

 

Lưu ý:

-Chuẩn Bị Đầy Đủ Chiến Thần Để Mua Chiến Trường Ấn 

-Quan Ấn Tăng Khả Năng Phòng Thủ, Tấn công, Hóa giải tấn công hoặc hiệu ứng của ấn cấp thấp hơn

-Giới Hạn 7 Ngày tính từ ngày mua