Hệ Thống Trang Bị Ngựa

14:53 20/07/2021

Danh Hiệu Ngựa Cấp 40

I.Hình Ảnh

II. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Thu thập: Hoạt động trong game

Tác Dụng: Mở ra Đầu  Khôi, Dây Cương, Móng Sắt, Bàn Đạp,Yên Ngựa random từ cấp 1 đến 10

Đầu Khôi

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Đầu  Khôi , lấy cấp cao nhất

Dây Cương

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Dây Cương , lấy cấp cao nhất

Móng Sắt

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Móng Sắt , lấy cấp cao nhất

Bàn Đạp

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Bàn Đạp, lấy cấp cao nhất

Yên Ngựa

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Yên Ngựa , lấy cấp cao nhất

Lưu Ý:

  • Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên mở random từ cấp 1 đến 10 Trang bị ngựa
  • Sử dụng lấy cấp cao nhất