Trùng Sinh

14:27 20/07/2021

Trùng Sinh 50

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại Sứ Giả Hỗ Trợ - Thành Chính

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

 Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu Kim Nguyên Bảo Phần Thưởng
1 150 1 50 Tiềm Năng+ Mặt Nạ Hàng Long + 1
2 160 2 50 Tiềm Năng + Già Lam Kinh Cấp 1 +Lệnh Bài Hộ Vệ
3 170 3 50 Tiềm Năng + 10 Đầu Ngựa
4 180 4 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 1
5 190 5 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 1
6 200 6 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
7 210 7 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
8 220 8 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
9 230 9 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 2
10 240 10 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 2
11 250 11 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
12 250 12 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
13 250 13 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
14 250 14 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 3
15 250 15 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 3
16 250 16 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
17 250 17 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
18 250 18 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
19 250 19 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 4
20 250 20 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 4
21 250 21 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
22 250 22 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
23 250 23 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
24 250 24 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 5
25 250 25 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 5
26 250 26 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
27 250 27 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
28 250 28 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
29 250 29 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 6
30 250 30 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 6
31 250 31 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
32 250 32 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
33 250 33 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
34 250 34 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 7
35 250 35 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 7
36 250 36 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
37 250 37 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
38 250 38 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
39 250 39 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 8
40 250 40 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 8
41 250 41 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
42 250 42 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
43 250 43 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
44 250 44 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 9
45 250 45 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 9
46 250 46 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
47 250 47 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
48 250 48 50 Tiềm Năng + 2000 Chiến Thần + 20 Đầu Ngựa
49 250 49 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Nón Cấp 10
50 250 50 50 Tiềm Năng + Rương Ngoại Trang Áo Cấp 10

II.Hình Ảnh Trùng Sinh.

Trùng Sinh 1-5

Trùng Sinh 6-10

Trùng Sinh 11-15

Trùng Sinh 16-20

 

Trùng Sinh 21-25

 

Trùng Sinh 26-30

 

Trùng Sinh 31-35

 

Trùng Sinh 36-50

 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Và nhận phần thưởng trùng sinh tương ứng