Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

14:56 20/07/2021

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian

Hoạt Động  Link Hướng Dẫn

00h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

01h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
BOSS Hoàng Kim(5x-7x) <Xem Chi Tiết>
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương <Xem Chi Tiết>
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc <Xem Chi Tiết>
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x) <Xem Chi Tiết>

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
Lửa Trại <Xem Chi Tiết>
BOSS Tây Môn Ma Nữ <Xem Chi Tiết>

11h00

Tống Kim <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
BOSS Phong Ấn Lôi Kim <Xem Chi Tiết>

13h00

Tống Kim <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma <Xem Chi Tiết>
15h00 Tống Kim <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) <Xem Chi Tiết>
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng <Xem Chi Tiết>

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn <Xem Chi Tiết>
17h00 Tống Kim <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
Lửa Trại <Xem Chi Tiết>
BOSS Bách Nữ Tây Độc <Xem Chi Tiết>
18h30 BOSS Hỏa Lang Vương Tử Độc  Và Độc Xà Giáo Chủ <Xem Chi Tiết>
19h00 Tống Kim <Xem Chi Tiết>
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) <Xem Chi Tiết>

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma <Xem Chi Tiết>
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 ,4, 6) <Xem Chi Tiết>
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) <Xem Chi Tiết>
21h00 Tống Kim <Xem Chi Tiết>

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
Lửa Trại <Xem Chi Tiết>
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ <Xem Chi Tiết>
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) <Xem Chi Tiết>
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng <Xem Chi Tiết>

23h00

Tống Kim <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) <Xem Chi Tiết>

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt Động

Link Hướng Dẫn

Event Tết 2024

<Xem Chi Tiết>
Vận Tiêu <Xem Chi Tiết>

Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

<Xem Chi Tiết>

Hoạt Động Quân Doanh

<Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>

Nhiệm Vụ Truy Nã

<Xem Chi Tiết>

Nhiệm Vụ Thương Hội

<Xem Chi Tiết>
Bách Bảo Rương <Xem Chi Tiết>
Thu phục Bạn đồng hành <Xem Chi Tiết>

Điểm Năng Động

<Xem Chi Tiết>
Tàng Bảo đồ <Xem Chi Tiết>
Tần Lăng + Map 115 <Xem Chi Tiết>
Nhiệm vụ Hiệp Khách <Xem Chi Tiết>

Mật Thất Du Long

<Xem Chi Tiết>